top of page
 • Whatsapp
 • YouTube
 • Facebook
 • Instagram
 • Pinterest
 • TikTok

תקנון לשימוש באתר אינטרנט

כללי

כל הנאמר באתר ובתקנון זה מיועד לנשים ולגברים כאחד למרות היותו מנוסח בלשון זכר וזאת מטעמי נוחות בלבד.

בכל מקום שבו הוראות תקנון זה מופנות כלפי יחיד, יחול הוראות אלה גם כלפי רבים, ולהפך לפי העניין.

תנאי לשימוש באתר, צפייה בתכניו והשירותים הניתנים בו, לרבות הצטרפות המשתמש לאתר על ידי רישום אליו ו/או רכישת מוצר ו/או רכישת מנוי באתר, הינו קבלת כל התנאים הכלולים בתקנון זה. יש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, ולהסכים לכל תנאיו, כתנאי מוקדם לכל התקשרות בין הצדדים.

הגלישה באתר tanaqua.co.il (להלן: "האתר / הנהלת האתר"), שימוש ועיון בתכניו, הרישום לקבלת שירותיו ו/או רכישת מנוי ו/או מוצר המוצעים בו, וכל פעולה הקשורה באתר ו/או בשירותים הניתנים בו (להלן: "שימוש באתר") ייחשבו להסכמה מלאה ומפורשת מצד המשתמש לתנאי התקנון ולא תהא למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

האתר והתכנים המוצגים בו מהווים המלצות לביצוע פעילות גופנית ו/או אימון ו/או הדרכה, לקהל הרחב ו/או למדריכים מוסמכים ואינו מהווה תחליף למקום בו נדרש ייעוץ רפואי ו/או מקצועי.

האתר משמש גם כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים ושימוש בשירותים ובתכנים המוצעים בו על ידי ציבור הגולשים באינטרנט (להלן: "משתמש").

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי המשתמש באתר זה. התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש לבין הנהלת האתר, לכל דבר ועניין.

חובת גיל המשתמש באתר הינו 18 ומעלה. במידה וטרם מלאו לך 18 הנך נדרש ליידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים שלך ולקבל את אישורם המוקדם לשימוש באתר זה ואת הסכמתם לתנאי תקנון זה. כל שימוש באתר כהגדרתו בתקנון זה, על ידי קטינים מהווה הסכמת הוריהם או האפוטרופוסים כאמור.

בהרשמתך כמנוי הנך מצהיר ומאשר כי גילך אכן מעל 18 שנה או כי ניתנה הסכמת הורים או אפוטרופוסים.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ללא מתן הודעה מראש וכמו כן לבטל רכישה, ובפרט במקרה בו נעשתה פעולה בניגוד לקבוע בתקנון זה.

תקנון האתר ותנאי השימוש בו נתונים לשינוי מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר וללא צורך במתן הודעה מוקדמת.

אין לעשות באתר זה כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות ו/או בכל דרך אחרת.

אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגראפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.

 

רכישת מוצרים וקבלת שירותים באתר

תנאי מוקדם לכל טיפול ברכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביית התשלום.

משתמש המבצע הזמנה חייב למסור פרטים המדויקים, שהם שלו בלבד ואסור לו לבצע הזמנות עבור צד ג' כלשהו.

על המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם פרטי ושם משפחה, כתובת מלאה, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון, מספר כרטיס אשראי ישראלי תקף ונכון וכד'.

מסירת מלוא הפרטים, תקינותם ונכונותם מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.

הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי בעל האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.

הזנת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה באמצעות שליחת אישור לדואר אלקטרוני של המשתמש תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה.

אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.

הרישום באתר הוא לשימוש אישי ובלעדי של המשתמש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו.

חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המשתמש/המנוי.

הרישום באתר מהווה אישור והסכמה לקבלת תכנים מאת הנהלת האתר בדיוור ישיר לכתובת הדוא"ל ובהודעות כתובות לטלפון הנייד שהקליד המשתמש.

הסרטים באתר ניתנים לצפייה דרך האתר בלבד, ולא ניתנים להורדה. חל איסור מוחלט להעתיק או להקרין את התכנים ברבים. 

המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ כדין.

רכישה באתר

הרכישה אפשרית באמצעות כרטיס אשראי ישראלי תקין ובתוקף.

בהזמנה באמצעות כרטיס אשראי, לאחר ביצוע ההזמנה, הנהלת האתר תעביר את פרטי כרטיס האשראי, כפי שהוזנו, לבדיקה ואישור עסקה וההזמנה תטופל אך ורק בהתאם לאישור אשר יתקבל ע"י חברות כרטיסי האשראי.

בהזמנה באמצעות מערכת התשלומים של Paypal יועבר המשתמש לתשלום במערכת עצמה. לאחר מכן יקבל המשתמש אישור תשלום מאת מערכת Paypal.

לאחר קבלת אישור לתשלום (מחברת כרטיסי האשראי או מ- Paypal)  ישלח אישור ביצוע ההזמנה בדוא"ל מאת הנהלת האתר.

במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי, או Paypal, יקבל המשתמש הודעה מתאימה לצורך הסדרת אישור העסקה. לא פעל

המשתמש להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה כאמור לעיל, תראה הנהלת האתר את העסקה כמבוטלת.

הוצאות ביטול אלה יחולו על המשתמש.

תשלום עסקה אשר יתבצע ישירות דרך האתר - קבלה תישלח למייל הלקוח תוך 24 שעות מרגע ביצוע התשלום.

 

קורס מדריכים/ השתלמויות/ ארועים

כללי:

קורסים שמועברים דרך המכללה האקדמית לוינסקי וינגייט - מדיניות ההרשמה וביטולים, החזרים, מבחנים ומועדים - כל פי מדיניות המכללה האקדמית לוינסקי-וינגייט. 

לכל המידע על המדיניות- יש לפנות לאתר המכללה האקדמית לוינסקי-וינגייט.

ייתכנו שינויים במועד ההשתלמות או פתיחת/סיום הקורס.

מספר המקומות בכל קורס/ השתלמות מוגבל.

פתיחת הקורס/ השתלמות מותנית במספר משתתפים מינמלי.

ציון עובר בבחינה עיונית הוא 70 ומעלה וציון עובר בבחינה מעשית הוא 70 ומעלה אלא אם צוין אחרת לגבי מבחן ספציפי. תלמיד מן המניין הוא תלמיד שעבר את שלבי הקבלה, שילם את שכר הלימוד וחתם על הצהרת בריאות בטופס ההרשמה.

חובת נוכחות חלה על כל התלמידים בכל השיעורים העיוניים ובכל השיעורים המעשיים. תלמיד אשר נעדר משיעור (עיוני ו/או מעשי) – יוכל להשלים את אותו שיעור בקורס הבא – בהודעה ותיאום מראש.

"Tanaqua המרכז לספורט אקווה ג'ים™" אינו מחויב כלפי התלמיד במתן שירותים רפואיים כל שהם ו/או פיצויים בגין קבלת טיפול רפואי, זולת מתן עזרה ראשונה. האחריות לחברות בקופת חולים ו/או לכסוי בטוח רפואי תחול על התלמיד בלבד, רבות האחריות לתשלום בגין שירותים רפואיים שיקבל התלמיד מכל גוף שהוא.

ההרשמה לקורס מדריכים מותנית במילוי טופס הרשמה (כולל כל הפרטים האישיים) ותשלום דמי הרשמה בסך 300 ₪.

את יתרת הסכום (3600 ₪) ניתן לחלק ל-12 תשלומים בכרטיס אשראי.

הטבות לנרשמים לקורס מדריכים: 

        א. כל תלמיד מקבל עותק של הספר "המדריך המלא לספורט אקווה ג'ים™.
      ב. כל תלמיד מבצע התחברות ראשונית לספריית הוידאו באתר tanaqua.co.il. לכל תלמיד תינתן גישה חופשית לספריית הוידאו למשך 6 חודשים ממועד ההתחברות הראשונית.

        ג. התייצעות מקצועית ניתן לבצע באמצעות "צור קשר" או טלפונית ב-058-7654466. ניתן ליצור קשר טלפוני בין השעות 10:00-17:00, בימים א' עד ה'. 

 • הודעה על ביטול הרשמה אשר מתקבלת עד שבוע לפני תחילת הלימודים, יחויב התלמיד בדמי ההרשמה בלבד (300 ₪).

 • הודעה על ביטול הרשמה אשר מתקבלת עד שחלפו 50% מהלימודים, יחויב התלמיד ב - 50% משכר הלימוד.

 • הודעה על ביטול הרשמה אשר מתקבלת לאחר שעברה מחצית הקורס, יחויב התלמיד בשכר לימוד מלא.

 • תלמיד המודיע על הפסקת לימודיו ומבקש להשלים את חובותיו, יוכל להשלים את חובותיו במסגרת הקורסים הבאים הנפתחים במשך שנה מיום הפסקת הלימודים. תלמיד שבחר בחלופה זו לא יהיה זכאי להחזר כלשהו של שכ"ל במידה ולא יצטרף לקורסים במשך שנה מיום הפסקת הלימודים.

 • דמי הרשמה לקורס אינם מוחזרים במקרה של ביטול השתתפות, בין אם לפני או אחרי פתיחת הקורס, אלא אם הסיבה היא אי עמידה במבחני הקבלה לקורס או אי פתיחה של הקורס משיקולי ביה"ס אז יוחזרו דמי הרשמה באופן מלא.  

הודעה על ביטול הרשמה להשתלמות עד שבוע לפני תאריך ההשתלמות, תחויב ב-50 ש"ח. ביטול ההשתתפות ביום ההשתלמות - לא תקנה החזר כלשהו ותחויב במלוא דמי הרישום לארוע. 

השתלמות דיגיטלית: רכישת ההשתלמות הינה לשימוש אישי בלבד. אין להפיץ/ להעתיק/ לצלם או לשתף את תכני ההשתלמות בשום צורה ובשום מדיה. 

כניסה לתכני ההשתלמות באתר הינה בלעדית לרוכשי ההשתלמות הדיגיטלית.  

תכני ההשתלמות הדיגיטלית יעמדו לרשות הרוכשים לזמן בלתי מוגבל.

לאחר רכישה וכניסה להשתלמות הדיגיטלית - לא ניתן לקבל החזר ו/או לבטל את התשלום. 

אספקת המוצר

הנהלת האתר תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר. במידה ומדובר בתכנים ברשת, התכנים יהיו זמינים לצפייה באופן מיידי מרגע הפעלת המנוי.

באחריות הלקוח לבצע את ההתחברות הראשונית להפעלת המנוי.
במידה ומדובר במוצר פיזי, המוצר ישלח אל הלקוח בדואר רשום, ומספר מעקב ישלח ללקוח במייל.

על הלקוח לעקוב אחר המוצר באתר "דואר ישראל" בעזרת מספר המעקב שנשלח אליו. 
במידה והמוצר לא ייאסף על ידי הלקוח, והלקוח יבקש לבטל את העסקה, דמי המשלוח יקוזזו מהתשלום ששולם.

במידה והכתובת שהוזנה על ידי המזמין בעת ביצוע ההזמנה שגויה- והמוצר לא הגיע ליעדו - עלות המשלוח הנוסף תחול על הלקוח. 

ביטול עסקה

ביטול עסקה על ידי המשתמש יהא בהתאם לחוק והתקנות אשר על פי הדין הישראלי, לרבות, הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") בשים לב לכך כי המוצר ו/או השירות הנמכרים הינם "מידע" כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה ו/או עסקה שביצע המשתמש על פי שיקול דעתה, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לקבוע בתקנון זה.

 • בכל מקרה בו לא נקלטו במערכת האתר פרטי אמצעי התשלום ו/או פרטיו המלאים של מבצע הפעולה.

 • בכל מקרה בו נבצר מהנהלת האתר לספק את המוצר ו/או השירות בשל "כוח עליון" ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע או בשל תקלות תקשורת, לרבות, תקלות מחשב, מתקפת סייבר, רשת, טלפון, או בשל עיצומים ו/או השבתה ו/או שביתה במשק של שירותים שונים וברשויות השונות ומכל סיבה שהיא שאינה בשליטת הנהלת האתר.

 • בכל מקרה בו המשתמש ביצע פעולה או מחדל שיש בהם כדי לפגוע בהנהלת האתר ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד שלישי;

הנהלת האתר לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק מכל סוג שהוא, שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, לרבות, אך לא רק, נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי, בעקבות ביטול הזמנה ו/או עסקה של המשתמש.

יובהר ויודגש כי, לא ניתן לקבל זיכוי כספי ו/או החזר על מוצר או שירות אשר ניתנו במתנה.

תוקף מנוי באתר

 • כל המנויים באתר מתחדשים באופן אוטומטי עד לביטולו על ידי המנוי.

 • ניתן לסיים את המנוי באתר בכל רגע נתון, מכל סיבה שהיא, על פי ההנחיות המופיעות באתר. במידה וביטול המנוי נעשה לפני סיום מחזור החיוב, לא ניתן לקבל זיכוי עבור החלק היחסי.

 • ניתן לבטל את המנוי בדרכים הבאות:

 • הגישה לספריית הוידאו תיחסם בסוף מחזור החיוב. 

מנוי באתר

 • חיוב: המנויים מחויבים חודשית או שנתית. כל המנויים מתחדשים באופן אוטומטי עד לביטול המנוי. במידה ומנוי מבוטל בעקבות הפרה של הסכם זה, הנהלת האתר לא תזכה את המנוי ביתרת הסכום של החודש או של השנה. כמו כן, לא ינתן זיכוי בגין ביטול של מנוי שנעשה לפני מועד החידוש. המנויים רשאים לבטל את המנוי בכל עת. את המנוי יש לבטל לפני מועד החידוש, כדי להפסיק את החיובים למנוי. 

 • חל איסור מוחלט לשתף: מנויים באתר לא ישתפו, ימסרו או ימכרו את הסיסמא ו/או שם משתמש שלהם לאף אדם או יישות מחוץ למעגל המשפחתי הראשוני. כמות צפיות או כניסות לא סבירות של כל מנוי שהוא - ייחשב על ידי הנהלת האתר כשימוש לרעה באתר, דבר שיגרור ביטול מיידי של המנוי ללא החזר. בעת הרישום לאתר הנך מסכימ/ה לשמור על שם המשתמש וסיסמא אישית מפני שימוש לרעה. 

 • שימוש לרעה: מנהלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לבטל כל מנוי שלדעתם נעשה בו שימוש לרעה. 

קניין רוחני וזכויות יוצרים

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים, במוצרים ובתכנים המוצגים בו הינם של האתר או של צדדים שלישיים שהעניקו לאתר הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, האתר הינו הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר, בהענקת השירותים ובהצגת התכנים, ובהם: שם האתר, שם הדומיין, הלוגו, עיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים, מוצרים דיגיטליים, לרבות קבצי PDF  להורדה, מידע ותוכן מקוון (online), סרטוני וידאו תמונות ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו, למעט תכני משתמשות כהגדרתו של מונח זה (להלן: "המידע"). המידע מיועד לשימוש משתמש יחיד על יד קבלת סיסמא אישית ו/או קוד לשימוש אישי בלבד ואין להעבירו לאחר. אין להעביר, להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, בכל דרך או אמצעי – בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת אלא בהיתר מראש ובכתב.

כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר. המפר זכויות אלה צפוי לקנס הקבוע בחוק ללא צורך בהוכחת נזק.

בכוונת הנהלת האתר, כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת, אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות. כמו כן, רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. יובהר בזאת כי, לא יינתן כל פיצוי כספי ו/או זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות. האתר אינו מתחייב שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית לאתר או בפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת אצל אתר ומי מספקיו ו/או מי מטעמו.

הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך הינה על המפרסמים בלבד.

המשתמש מתחייב לפטור את האתר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אובדן ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, שנגרמו או יגרמו למשתמש והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני משתמשים המועלים באתר Tanaqua.co.il ו/או המופיעים בבלוג ו/או בכל מקום אחר באתר. בנוסף מתחייב המשתמש לפצות ולשפות את האתר בגין כל נזק, הפסד, אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לאתר, והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכנים המועלים ו/או מופיעים בבלוג ו/או בכל מקום אחר באתר וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של הנהלת האתר וכי הוא מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי האתר בקשר עם התכנים האמורים.

הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם או מכל בחינה אחרת.

הגבלת אחריות השירותים ע"י האתר תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, והנהלת האתר אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהייה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. האתר אינו אחראי לזמינות השירותים ו/או לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני משתמשים כהגדרתם לעיל בתקנון זה, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים.

המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור מוצרים או שירותים שרכש באתר לצד שלישי.

הצהרת בריאות וכתב ויתור

גלישה באתר, הזמנת המוצרים והשירותים המוצעים בו, שימוש בתכניו והסתמכות עליהם מהווה הצהרה לכך כי המשתמש מסכים לכל האמור בתנאי התקנון וכן נמצא במצב פיזי ובריאותי תקין וכי אינו סובל מבעיות רפואיות העלולות להעמיד אותו בסכנה כתוצאה מאימון גופני וכי הינו מסוגל לעסוק בפעילות גופנית מאומצת.

כמן כן, המשתמש מצהיר כי השתתפותו בפעילות הגופנית המוצגת באתר, הינה באחריותו הבלעדית ואין ולא תהיה להנהלת האתר ולמי מטעמם אחריות לכל פציעה ו/או פגיעה ו/או נזק גופני כלשהו העלול להיגרם כתוצאה משימוש במוצר, התוכן ו/או שירות המוצג ו/או הנמכר באתר, וכי לא תהא למשתמש ו/או למי מטעמו, באופן בלתי חוזר, כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לעניין זה.

 

המשתמש באתר מאשר ומצהיר בזאת כי ידוע לו שפעילות גופנית יכולה להוות סיכון לבריאותו ולבטיחותו הפיזית באם זו לא תעשה כראוי ובפיקוח גורם מקצועי צמוד. כמו כן, ידוע למשתמש כי עליו להתייעץ עם רופא בטרם תחילת פעילות גופנית, ו/או עיסוק בכל תכנית אימונים, שימוש בציוד, כולם כפי המוצגים באתר וכי הוא עושה זאת על אחריותו בלבד.

המשתמש מאשר ומצהיר כי הומלץ לו לקבל את חוות דעת רפואית מתאימה בטרם תחילת פעילות גופנית כלשהי, לרבות הפעילויות המוצגות באתר.

תכני האתר אינם מהווים כל תחליף לייעוץ ו/או לטיפול רפואי ו/או מקצועי במקום בו הם נדרשים.

אחריות ושיפוי

השימוש באתר נעשה באחריותו המלאה של המשתמש.

לא תהא למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או כלפי Tanaqua.co.il ו/או למי מטעמם בקשר עם האתר, השירותים הניתנים במסגרתו ו/או תכניו ו/או המוצרים הנמכרים במסגרתו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הרי שהנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות שהיא לתכני המשתמש, לרבות שימוש שיעשה בהם בידי צדדים שלישיים (אם בכלל).

הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות כלשהי בגין תכני האתר ו/או שימוש בהם ו/או הסתמכות עליהם, והיא קוראת למשתמש באתר לקבל את המלצת רופא מתאים טרם עשיית כל שימוש בו. יובהר, למען הסר ספק, כי תכני האתר אינם מהווים משום תחליף לייעוץ ו/או לטיפול מקצועי במקום בו הם נדרשים ושימוש בהם על אחריות המשתמש בלבד.

הנהלת האתר אינה מתחייבת לשמור על זמינות האתר ו/או זמינות תכני האתר ו/או שירותי האתר, ככול שהדבר בשליטתה. מובהר, כי האתר, תכניו והשירותים המוצעים במסגרתו אינם חסינים מפני חדירה ו/או גישה בלתי-מורשית (עוינת ו/או עבריינית) למחשבי הנהלת האתר ו/או מפני נזקים, נוזקות, קלקולים, תקלות או כשלים – בין בחומרה, בין בתוכנה, בין בקווי ובמערכות תקשורת, בין אצל הנהלת האתר ו/או ספקיה- ולא יהא באלה כדי להטיל על הנהלת האתר ו/או מי מטעמה איזו אחריות ו/או להקים זכות כלשהי למי מהמשתמשים.

המשתמש באתר מתחייב לשפות את הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן-רווח, תשלום ו/או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תקנון זה. בנוסף, יפצה וישפה המשתמש את הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם ע"י צד שלישי כלשהוא כתוצאה מתכני משתמשים אותם העלה ו/או מסר ו/או פרסם באתר או כתוצאה מכל שימוש אותו עשה בשירותי האתר.

הנהלת האתר אינה אחראית על נזק לרכוש פרטי במהלך אימון בבריכה. 

 

מדיניות פרטיות ואבטחת מידע

הנהלת האתר ו/או מי מטעמה נוקטת באמצעי זהירות הנהוגים במטרה לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישיים של המשתמש יישמרו במאגר המידע של הנהלת האתר (להלן: "מאגר המידע").

האתר הנו אתר מאובטח, ופרטי המשתמש המוזנים בו, יישארו חסויים ומאובטחים. לצורך כך משתמשת הנהלת האתר בהצפנת הנתונים באמצעות תקן HTTPS להצפנת המידע מרגע הזנתם למערכת על ידי המשתמש.

סליקת פרטי כרטיסי האשראי באתר מתבצעת על ידי חברת ישרכארט ו-Paypal. עליך להתעדכן במדיניות אבטחת המידע של החברה.
סליקת פרטי כרטיסי האשראי בטלפון מתבצעת על ידי חברת "משולם".

הנהלת האתר אינה עושה שימוש במידע שנמסר לה באתר ע"י המשתמש, למעט, העברת פרטי אמצעי התשלום ככל שנדרש לאישור, ביצוע העסקה או השלמתה אצל חברות האשראי וכדומה.

הנהלת האתר אינה עושה כל שימוש שהוא בפרטי אמצעי התשלום שהזין המשתמש באתר ואינה מאחסנת אותו במאגר, ואינה מעבירה אותם לצד שלישי כלשהו, אלא לביצוע התשלום בלבד לצורך השלמת הרכישה.

למען הסר ספק, פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים במערכות, מאחר וסליקת כרטיסי האשראי מתבצעת באמצעות צד שלישי כאמור מומלץ להיכנס לאתריהן של החברות והתעדכן מעת לעת במדיניות הפרטיות ואבטחת המידע שלהן.

יובהר כי, ביצוע פעולות באתר האינטרנט בסביבה מקוונת, אינה מאפשרת להנהלת האתר חסינות מוחלטת מפני חדירות למערכת המחשוב הקיימת ברשותה ו/או חשיפת מידע אשר ברשותה בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי כלשהו להיחשף ולגשת, שלא כדין, למידע אשר שמור ברשותה ו/או לעשות בו שימוש לרעה, לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון לא תהא הנהלת האתר אחראית לכל נזק ו/או פגיעה מכל סוג שהוא, ישיר ו/או עקיף, שעשוי להיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, אם מידע כלשהו, שמסר המשתמש באתר, יאבד ו/או יגיע לגורם כזה או אחר, אשר יעשה בו שימוש שלא ברשות.

הנהלת האתר מדגישה כי, בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים ו/או הפריטים ו/או המודעות ו/או התכנים שהוצגו בפני המשתמש ו/או אשר גילה בהם עניין, כמו כן, נתונים אודות זמן שהיית המשתמש באתר והפעולות שבוצעו על ידו באתר, כך שהנהלת האתר רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה, בכפוף למגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין, לרבות לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. הנהלת האתר רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאמור לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אל המשתמש אישית ו/או מאפשרים את זיהויו באופן אישי.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש )באם אלו ידועים לה( במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל, הפוגעים ו/או העשויים לפגוע בהנהלת האתר ו/או מי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים ו/או המשתמש עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי הנהלת האתר צו שיפוטי, המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי כלשהוא וכן בכל מחלוקת ו/או הליך משפטי.

קבלת מידע אישי מהמשתמש

המשתמש מצהיר ומאשר כי הוא בעל המדיה המגנטית אותה הוא מעביר לאתר.

בכל מקרה בו המשתמש מעביר לידי האתר מידע אישי אודותיו, חומרי גלם ו/או תמונות ו/או סרטים על גבי מדיה מגנטית ו/או כל חומר בכל צורה אחרת, המובהר ומוסכם כי המידע, חומר הגלם ו/או המדיה יישאר בידי האתר גם לאחר אספקת המוצר או השירות למשתמש וכן לאחר הפסקת השימוש באתר ו/או בשירות ע"י המשתמש ויהפכו לרכוש הנהלת האתר.

מוסכם ומוצהר, כי האתר יוכל לעשות כל שימוש במידע, בחומרי הגלם ו/או במדיה שהועברה על ידי המשתמש, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, להעבירה לצד ג' ו/או לפרסמה בין בעצמו ובין על ידי אחרים.

המשתמש אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו יפרסם או יעביר באמצעות האתר.

הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המשתמשים או המנויים.

דואר שיווקי, לרבות, תכנים, הודעות ותזכורות בדוא"ל, במסרונים וכיוצ"ב, ישלח בכפוף לקבלת הסכמתו המפורשת של המשתמש בעת רישומו לאתר ו/או רכישה שתבוצע על ידו, על פי דין.

בכל עת יוכל המשתמש לבקש את עדכון המידע אודותיו, תיקונו ו/או מחיקת המידע אשר מסר באתר. את הבקשה יש לשלוח בכתב לשירות לקוחות באמצעות לשונית "צור קשר" באתר. כמו כן, המשתמש יכול להסיר עצמו מרשימת התפוצה על ידי לחיצה על "הסר מרשימת דיוור" בניוזלטר.

הנהלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את התקנון וכן את מדיניות הפרטיות וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת.

 

דין ושיפוט

על האתר והתקנון יחול הדין הישראלי והסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל מחלוקת או סכסוך משפטי, הקשורים בקשר ישיר ו/או עקיף לתקנון ו/או לשימוש באתר ו/או בתקנון תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב יפו.

שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר למוצרים או לשירותים או פעילות האתר וביטול מנוי - יש לפנות באמצעות צור קשר

רכישת מוצרים
רכישה באתר
קורס מדריכי/ השתלמויות/ ארועים
ביטול עסקה
הצהרת בריאות
מדיניות פרטיות
תקנון מנוי באתר
השתלמות דיגיטלת
bottom of page